مجله تصويري سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم(قسمت دوم)

مجله تصويري سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم(قسمت دوم)


مجله تصويري سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم(قسمت دوم)

آغاز عمليات گاز رساني به شهر و روستاهاي مروست

 

كلنگ زني بازار عرضه محصولات دامي و كشاورزي مروست

 

كلنگ زني سد مروست

 

بازديد از خوابگاه دكتر عمراني

 

بازديد از منازل مسكوني بنياد مسكن روستاهاي تركان و هرابرجان