شناسه : 1469389
معاون مدیر کل مدیریت بحران استان یزد :

متولی بحران و مدیریت بحران در کشور همه مردم می باشند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم جلسه شورای هماهنگی  مدیریت بحران شهرستان  با حضور غلامرضا عطائی سرپرست فرمانداری خاتم ،معاون مدیر کل مدیریت بحران استان ، کارشناس مدیریت بحرا ن و مسئولین شهرستان برگزار شد . در ابتدا این جلسه غلامرضا عطائی سرپرست فرمانداری خاتم ضمن خیر مقدم خدمت کلیه مدعوین و تبریک آغاز هفته نیروی انتظامی توضیحاتی را  در خصوص  جلسه عنوان کرد وگفت : در این جلسه باید کار گروههای تخصصی تشکیل شود و پروژه های ستاد حوادث که در حال اجرا  یا در حال اتمام است مورد بررسی قرا رگیرد . در ادامه محمد رضا شیری معاون مدیر کل مدیریت بحران استان اشاره ای به هفته بلایای طبیعی کرد و توضیحاتی در خصوص بلایای آثار طبیعی عنوان کرد و گفت : کشورهای دنیا اقدامات خوبی در این زمینه انجام داد ه اند و کشور ایران نیز کارهایی انجام شده است .به عنوان نمونه روز  بلایای طبیعی که در جهان به یک روز اختصاص داده شده است  در ایران به یک هفته تبدیل شده است . وی نام روزهای هفته بلایای طبیعی را مطرح کرد و گفت :روزهای هفته بلایای طبیعی متناسب با هر روز آن نامگذاری صورت گرفته است . محمد رضا شیری معاون مدیر کل مدیریت بحران استان یزد گفت : کل دستگاههای اجرایی کشور درگیر موضوع مدیریت بحران کشور هستند و متولی بحران و مدیریت بحران در کشور همه مردم می باشند. معاون مدیر کل بحران در ادامه بحث  تشکیل کار گروه ها را مطرح کرد و مباحثی را در خصوص وظایف کار گروه ها عنوان کرد و گفت : در حال حاضر کار گروه ها به عنوان کار گروه های تخصصی عملیاتی هستند که باید کار چهار مرحله مدیریت بحران را خودشان انجام دهند . وی از کار گروه های  مدیریت بحران شهرستان خواست برای بحران برنامه خاصی داشته باشند و برای شهرستان خاتم این کار گروه ها برنامه ریزی شود که در صورت بروز اتفاق از پیش برنامه ریزی کرده باشند در پایان محمد علی دهقانی کارشناس مدیریت بحران استان در خصوص برنامه های که در هفته بلایای طبیعی می توان انجام داد را برای مسئولین مربوطه  مطرح کرد و از آنها خواست تا جهت اجرای این برناه ها در این هفته اقدام نمایند . کارشناس مدیریت بحران استان پروژهای ستاد حوادث که در حال اجرا یا در حال اتمام است را مورد پیگیری و بررسی قرا رداد.  
معاون مدیر کل مدیریت بحران استان یزد :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم جلسه شورای هماهنگی  مدیریت بحران شهرستان  با حضور غلامرضا عطائی سرپرست فرمانداری خاتم ،معاون مدیر کل مدیریت بحران استان ، کارشناس مدیریت بحرا ن و مسئولین شهرستان برگزار شد .

در ابتدا این جلسه غلامرضا عطائی سرپرست فرمانداری خاتم ضمن خیر مقدم خدمت کلیه مدعوین و تبریک آغاز هفته نیروی انتظامی توضیحاتی را  در خصوص  جلسه عنوان کرد وگفت : در این جلسه باید کار گروههای تخصصی تشکیل شود و پروژه های ستاد حوادث که در حال اجرا  یا در حال اتمام است مورد بررسی قرا رگیرد .

در ادامه محمد رضا شیری معاون مدیر کل مدیریت بحران استان اشاره ای به هفته بلایای طبیعی کرد و توضیحاتی در خصوص بلایای آثار طبیعی عنوان کرد و گفت : کشورهای دنیا اقدامات خوبی در این زمینه انجام داد ه اند و کشور ایران نیز کارهایی انجام شده است .به عنوان نمونه روز  بلایای طبیعی که در جهان به یک روز اختصاص داده شده است  در ایران به یک هفته تبدیل شده است .

وی نام روزهای هفته بلایای طبیعی را مطرح کرد و گفت :روزهای هفته بلایای طبیعی متناسب با هر روز آن نامگذاری صورت گرفته است .

محمد رضا شیری معاون مدیر کل مدیریت بحران استان یزد گفت : کل دستگاههای اجرایی کشور درگیر موضوع مدیریت بحران کشور هستند و متولی بحران و مدیریت بحران در کشور همه مردم می باشند.

معاون مدیر کل بحران در ادامه بحث  تشکیل کار گروه ها را مطرح کرد و مباحثی را در خصوص وظایف کار گروه ها عنوان کرد و گفت : در حال حاضر کار گروه ها به عنوان کار گروه های تخصصی عملیاتی هستند که باید کار چهار مرحله مدیریت بحران را خودشان انجام دهند .

وی از کار گروه های  مدیریت بحران شهرستان خواست برای بحران برنامه خاصی داشته باشند و برای شهرستان خاتم این کار گروه ها برنامه ریزی شود که در صورت بروز اتفاق از پیش برنامه ریزی کرده باشند

در پایان محمد علی دهقانی کارشناس مدیریت بحران استان در خصوص برنامه های که در هفته بلایای طبیعی می توان انجام داد را برای مسئولین مربوطه  مطرح کرد و از آنها خواست تا جهت اجرای این برناه ها در این هفته اقدام نمایند .

کارشناس مدیریت بحران استان پروژهای ستاد حوادث که در حال اجرا یا در حال اتمام است را مورد پیگیری و بررسی قرا رداد.

 

آدرس کوتاه :