مانورعملياتي لحظه صفر با پيش فرض زلزله 6/5 ريشتري به مناسبت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي در شهرستان خاتم برگزار شد .

مانورعملياتي لحظه صفر با پيش فرض زلزله 6/5 ريشتري به مناسبت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي در شهرستان خاتم برگزار شد .وي افزود اين مانور با مديريت ستاد حوادث فرمانداري و كارشناسان مديريت بحران استان آقايان مهندس ملك ثابت و دهقاني اجرا شد كه دستگاههاي اجرايي ، امدادي ، انتظامي و نظامي اين شهرستان در اين مانور شركت نمودند و با توجه به اينكه طبق نقشه شهر محلهاي اسكان اضطراري از قبل تعيين شده بود دستگاههاي اجرايي به سه نقطه از محلهاي مذكور به ترتيب منطقه يك ( پر جمعيت ترين نقطه شهر ) منطقه دو (جمعيت متوسط ) منطقه سه (كم جمعيت ) مستقر گرديد و پس از بازديد و ارزيابي از نحوه خدمات و امداد رساني به سايت اصلي كه موقتاً پيش بيني شده بود استقرار يافتند كه در اين مانور نيروهاي انتظامي با ايجاد امنيت و بازرسي در نقاط ورودي و خروجي شهر و بر عبور مرور نظارت و نيروهاي مقاومت بسيج سپاه و گردان 13 امام حسين (ع) نيز به عنوان انتظامات در نقاط شهر حضور داشتند.

ايشان همچنين اعلام نمود شهرستان خاتم به خاطر قرار گرفتن برروي خط گسل زلزله دهشير داراي خطر پذيري زيادي بوده كه برگزاري مانورهاي زلزله از اهميت مضاعفي برخوردار مي باشد .

لازم به ذكر است اين مانور بدون اطلاع قبلي برگزار و طي ارزيابي و نظارتي كه كارشناسان مديريت بحران داشتند از لحاظ فني و حضور نيروها اين مانوررا مطلوب ارزيابي نمودند.

 

روابط عمومی فرمانداری خاتم