كميته مالی و پشتيباني انتخابات در شهرستان خاتم برگزار شد

كميته مالی و پشتيباني انتخابات در شهرستان خاتم برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فرجام فاضلی فرماندار و رئیس هیئت اجرایی شهرستان خاتم بیان کرد:با توجه به برگزاری انتخابات در 2اسفندماه سال جاری و همچنین ماده 11 قانون انتخابات خواستارهمکاری و تامین امکانات مورد نیازکلیه ادارات در جهت هرچه باشکوه تر برگزار شدن انتخابات شد.

میربهبودی رئیس ستاد انتخابات شهرستان بر همکاری ادارات با ستاد انتخابات تاکید و با اشاره به ماده79 قانون انتخابات عدم همکاری ادارات را تخلف محسوب نمود و گفت در صورت مشاهده طبق ماده قانونی مذکور برخورد خواهد شد.

در پایان مسئول کمیته مالی پشتیبانی ستاد انتخابات ، اقدامات انجام شده در حوزه مالي و تأمين منابع مالي انتخابات و پيگيري هاي انجام شده در این عرصه را تشریح کرد.