شناسه : 340072

كمك نقدي كاركنان اداره منابع طبيعي شهرستان خاتم به زلزله زدگان آذربايجان شرقي


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : كاركنان اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان خاتم در اقدامي خداپسندانه وانسان دوستانه بالغ بر 4 ميليون ريال وجه نقد جهت كمك به هموطنان آسيب ديده از زلزله اخير استان   آذربايجان شرقي اختصاص دادند كه اين كمك نقدي به حساب كميته امداد امام خميني نزد بانك ملي ايران واريز خواهد شد تا در جهت كمك به هموطنان زلزله زده بكار گرفته شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : كاركنان اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان خاتم در اقدامي خداپسندانه وانسان دوستانه بالغ بر 4 ميليون ريال وجه نقد جهت كمك به هموطنان آسيب ديده از زلزله اخير استان  آذربايجان شرقي اختصاص دادند كه اين كمك نقدي به حساب كميته امداد امام خميني نزد بانك ملي ايران واريز خواهد شد تا در جهت كمك به هموطنان زلزله زده بكار گرفته شود.

آدرس کوتاه :