كمتر از پانزده درصد مردم شهرستان از حساب خود پول برداشت كرده اند

كمتر از پانزده درصد مردم شهرستان از حساب خود پول برداشت كرده اند


فرماندار خاتم در بازديد از بانكهاي شهرستان عنوان كرد :

امامي در ادامه افزود بعد از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها كليه بانكها تا ساعت بيست شب باز و در خدمت مشتريان مي باشند و الحمدا... مردم خوب و ولايت مدار شهرستان خاتم در بحث هدفمند سازي يارانه ها نهايت همكاري را با دولت دارند و تاكنون هيچ مشكلي مشاهده نشده ومردم در كمال آرامش به زندگي روزمره خود ادامه مي دهند .