شناسه : 350522
مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت دوازدهم

كلنگ زني سد مروست به دست استاندار


در پي سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم كلنگ زني احداث سد مروست به دست استاندارانجام شد بنا بر   گزراش روابط عمومي فرمانداري خاتم : اين مراسم كه با حضور جمعي از معاونين استاندار فرماندارو مديران كل   ، مدير كل آب منطقه اي ،امام جمعه مروست و تعدادي از مسئولين بخش   انجام كرديد كلنگ احداث سد مروست توسط استاندار به زمين زده شد . در همين رابطه محمدرضا فلاح زاده ،   بخش مروست را از مهمترين مناطق كشاورزي استان برشمرد و احداث سد مذكور را موجب توسعه كشاورزي و تغذيه آبهاي زيرزميني اين منطقه   و همچنين مايه خير وبركت براي اين منطقه دانست. گفتني است سد مروست كه مطالعه ان از مصوبات سفر اول رييس جمهور است ، نقش عظيمي در كنترل سيلابها داشته و با ذخيره حدود 2 ميليون متر مكعب از نوع خاكي با هسته اي رسي مي باشد كه بر روي رودخانه بوانات احداث ميشود.  
مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت دوازدهم

در پي سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم كلنگ زني احداث سد مروست به دست استاندارانجام شد

بنا بر  گزراش روابط عمومي فرمانداري خاتم : اين مراسم كه با حضور جمعي از معاونين استاندار فرماندارو مديران كل  ، مدير كل آب منطقه اي ،امام جمعه مروست و تعدادي از مسئولين بخش  انجام كرديد كلنگ احداث سد مروست توسط استاندار به زمين زده شد .

در همين رابطه محمدرضا فلاح زاده ،  بخش مروست را از مهمترين مناطق كشاورزي استان برشمرد و احداث سد مذكور را موجب توسعه كشاورزي و تغذيه آبهاي زيرزميني اين منطقه  و همچنين مايه خير وبركت براي اين منطقه دانست.

گفتني است سد مروست كه مطالعه ان از مصوبات سفر اول رييس جمهور است ، نقش عظيمي در كنترل سيلابها داشته و با ذخيره حدود 2 ميليون متر مكعب از نوع خاكي با هسته اي رسي مي باشد كه بر روي رودخانه بوانات احداث ميشود.

 

آدرس کوتاه :