كتابخانه عمومي روستاي كرخنگان به كتابخانه هاي عمومي شهرستان خاتم اضافه گرديد .

كتابخانه عمومي روستاي كرخنگان به كتابخانه هاي عمومي شهرستان خاتم اضافه گرديد .


فرماندار شهرستان خاتم:

سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم در جلسه با مسئول كتابخانه هاي عمومي اين شهرستان تصريح كرد شهرستان خاتم داراي چهار بخش و بيش از 70 روستا و آبادي مي باشد كه نياز به احداث كتابخانه حداقل در مراكز دهستانها مي باشد و الحمدا... با پي گيري هاي فراوان كتابخانه عمومي روستاي كرخنگان احداث و تاكنون دهستانهاي ايثار و هرابرجان داراي كتابخانه مي باشند و لذا با عنايت به پي گيري هاي بعمل آمده انشاءا... اداره شهرستان نيز پي گيري نموده و كتابخانه هاي عمومي روستاي چاهك و فتح آباد نيز كه موافقت آنها اخذ شده راه اندازي گردد.

رئيس انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان افزود لازمه توسعه در هر منطقه مطالعه است كه در همين راستا با يك اقدام ضربتي در سال 88 عضويت كتابخانه هاي شهرستان خاتم از هزار و سيصد نفر به 8500 نفر افزايش پيدا كرد يعني به ازاي هر صد نفر 25 نفر در شهرستان عضو كتابخانه عموميند و اين بالاترين آمار در سطح شهرستانهاي استان مي باشد و لذا انشاءا... با راه اندازي كتابخانه هاي روستايي شاخص عضويت و سرانه كتاب و فضاي مطالعه كتابخانه هاي اين شهرستان همچنان افزايش خواهد يافت و اين موضوع مطمئناً در ارتقاء بينش و توسعه اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي منطقه تاثير مثبتي خواهد داشت .

ايشان در پايان گفت احداث دو كتابخانه استاندارد در شهرهاي هرات و مروست براي سفر سوم پيشنهاد شده است .

روابط عمومي فرمانداري خاتم