كار برداشت ذرت در مزارع شهرستان خاتم رو به پايان است

كار برداشت ذرت در مزارع شهرستان خاتم رو به پايان استامامي در ادامه افزود به دليل خشكساليهاي پي در پي چند سال اخير و بروز آفت ، توليد اين محصول مهم در اين شهرستان كاهش داشته است لذا اينجانب از مسئولين بيمه و سازمان جهاد كشاورزي استان مي خواهم ضمن بررسي و برآورد خسارات وارده اين قشر محروم و زحمتكش را ياري نمايند .