غلامرضا عطايي سرپرست فرمانداري شهرستان خاتم با بيان اين خبر گفت كار برداشت انگور از سطح حدود يك هزار هكتار از اراضي كشاورزي شهرستان شروع وپيش بيني مي گردد برداشت تا حدود يك ماه ونيم آينده ادامه يابد وي شهرستان خاتم را با سطح زير كشت حدود 1000 هكتار ومتوسط عملكرد حدود 22تن وتوليد حدود 22000 تن مهمترين منطقه توليد انگور استان يزد برشمرد غلامرضا عطايي چاههاي كشاورزي اطراف مروست وهرابرجان را از مهمترين مناطق توليد انگور شهرستان خاتم ذكر وكيفيت انگور توليدي اين مناطق را به لحاظ شرايط خاص آب وهوايي بسيار مطلوب ارزيابي وكشاورزان توليد كننده انگور اين منطقه را از سختكوش ترين  اقشار جامعه برشمرد وضمن تقدير وتشكر از تلاش هاي جهاد كشاورزي از آنان خواست تمام سعي خود را جهت خدمت رساني به اين قشر محبوب از جامعه به كار گيرند

شايان ذكر است ارقام عسكري ،ياقوتي ، شاهاتي ، ريش ،......... از مهمترين ارقام انگور توليدي شهرستان خاتم بود كه از ساير مناطق استان وكشور زودتر به بازار آمده وبصورت تازه ،خوري وفراوري شده(كشمش) در بازارهاي داخل استان وساير بازار ها از جمله بندر عباس ،سيرجان، بوشهر ،اصفهان، تهران،...... با قيمت بسيار مطلوب بفروش مي رسد./