شناسه : 20533411

كارعمليات احيايي در 350 هكتار از مراتع بوروئيه خوانسار شهرستان خاتم پايان يافت


رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خاتم گفت:  در راستاي تقويت پوشش گياهي حوزه بالادست سدخوانسار 350هكتار از اين اراضي باكشت گونه هاي مرتعي و جنگلي بذركاري شد پورتيموري گفت : عمليات بيولوژيك شامل بذركاري ، كپه كاري و ايجاد چاله فلسي در سطح 350 هكتار از مراتع بالادست حوزه سد خوانسار باكشت گونه هاي بادام كوهي ، درمنه و آنغوزه اجرا شد . رضا پور تیموری عنوان نمود: هدف از اجراي طرح را تقويت پوشش گياهي ، استحصال روان آب هاي منطقه ، افزايش نفوذپذيري خاك و ايجاد اشتغال است . وی افزود:  با همكاري ومشاركت دامدادان واهالي منطقه امیدواریم  باريزش به موقع و مناسب نزولات جوي اين پروژه با موفقيت همراه باشد. پور تیموری در پایان گفت: عمليات مذكور با استفاده از اعتبارات ملي توسط بخش آبخيزداري اين اداره در سنوات گذشته نيز اجرا شده است.  

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خاتم گفت:  در راستاي تقويت پوشش گياهي حوزه بالادست سدخوانسار 350هكتار از اين اراضي باكشت گونه هاي مرتعي و جنگلي بذركاري شد

پورتيموري گفت : عمليات بيولوژيك شامل بذركاري ، كپه كاري و ايجاد چاله فلسي در سطح 350 هكتار از مراتع بالادست حوزه سد خوانسار باكشت گونه هاي بادام كوهي ، درمنه و آنغوزه اجرا شد .

رضا پور تیموری عنوان نمود: هدف از اجراي طرح را تقويت پوشش گياهي ، استحصال روان آب هاي منطقه ، افزايش نفوذپذيري خاك و ايجاد اشتغال است .

وی افزود:  با همكاري ومشاركت دامدادان واهالي منطقه امیدواریم  باريزش به موقع و مناسب نزولات جوي اين پروژه با موفقيت همراه باشد.

پور تیموری در پایان گفت: عمليات مذكور با استفاده از اعتبارات ملي توسط بخش آبخيزداري اين اداره در سنوات گذشته نيز اجرا شده است.

 


آدرس کوتاه :