قانون هدفمندي در خاتم بدون مشكل و با همكاري و خوشحالي مردم در حال اجراست.

قانون هدفمندي در خاتم بدون مشكل و با همكاري و خوشحالي مردم در حال اجراست.


فرماندارخاتم :
وي در ادامه افزود شهرستان خاتم يكي از مناطق محروم كشور محسوب مي شود كه به لحاظ مسافت طولاني تا مركز استان و بروز خشكساليهاي پي در پي چند سال اخير اين محروميت كاملا قابل رويت مي باشد و با توجه به اينكه اكثر خانوارها به لحاظ درآمد از دهكهاي پائين جامعه مي باشند بيشترين سود را از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها خواهند برد و الحمد ا... در اين چند روز مردم استقبال خوبي از اين قانون كرده اند و بدين لحاظ بايد از همه مردم تقدير و تشكر نمود .

امامي با اشاره به نرخ جديد كرايه  وسائل حمل و نقل عمومي اظهار داشت كارشناسيهاي لازم در ارنباط با نرخهاي مصوب انجام شده و پس از تصويب و ابلاغ در بخش بار و مسافر برون شهري با همكاري صميمانه رانندگان و مردم در حال اجراست.

در پايان جلسه مقرر شدشهرداريهاي هرات و مروست و راهنمايي و رانندگي بر كار تاكسي هاي درون شهري و برون شهري نظارت داشته و با مسافربرهاي شخصي كه اقدام به جابجائي مسافر مي كنند برخورد قانوني لازم صورت  گيرد .