فرهنگيان باشرکت درانتخابات حماسه سياسي خلق مي کنند

فرهنگيان باشرکت درانتخابات حماسه سياسي خلق مي کنند


مدیر آموزش وپرورش شهرستان خاتم؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم سید یحیی نورالدینی  تاکيدکرد: دشمنان انقلاب واياديشان سعي دردلسرد وکمرنگ کردن مشارکت مردم درانتخابات رادارند که انشاء الله با حضور پرشوروحماسي وهوشيارانه آحاد جامعه اسلامي بالاخص فرهنکيان ودانش آموزان اميدآنان را به ياس تبديل خواهندکرد.نورالديني افزودآموزش وپرورش به عنوان عامل مهم فرهنگي دربسترسازي واگاهي بخشيد انتخاباتی  دانش آموزان ومردم نقش بسزائي دراين فرآيندسياسي ايفاء خواهدکرد.

وي ازکليه فرهنگيان ودانش آموزان خواست در۲۴خردادباحضور درپاي صندوق هاي اخذ راي تجلي ديگري ازشوروشعور انقلابي به تصويربکشند.