فرماندار و بخشدار مركزي از نانوائي ها بازديد نمودند

فرماندار و بخشدار مركزي از نانوائي ها بازديد نمودند


در هفته ارتقاء كيفيت نان :


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، در اين بازديد فرماندار ضمن مذاكره با متصديان نانوائي ها تصريح كرد با عنايت به آزاد سازي قيمتها و آزاد شدن فيمت آرد  نانوائي هائي موفق خواهند بود كه كيفيت نان آنها خوب و مشتري پسند باشد و لذا نانوائي ها بايد در افزايش كيفيت با هم رقابت نموده و نظر مشتريان را جلب نمايد درغير اينصورت خود به خود آن نانوائي تعطيل و متضرر خواهد شد .

امامي در ادامه افزود كليه هزينه هاي نانوائي ها اعم از مزد كارگر ، قيمت سوخت و ... در آناليز قيمت جديد نان افزوده شده و نانوائيان با جلب مشتري بيشتر مي توانند درآمد خود را افزايش دهند و آرد مورد نياز آنها نيز به هر مقداركه نياز داشته باشند با قيمت آزاد تامين خواهد شد .