شناسه : 353512

فرماندار شهرستان خاتم : 65درصد مردم شهرستان سهام عدالت دريافت نموده اند.


سيد ناصرامامي فرماندار شهرستان خاتم با اعلام اين خبرتصريح كرد:تاكنون كارثبت نام سهام عدالت درشش مرحله انجام شده كه در شهرستان خاتم تعداد21هزار و 124 نفر سهام عدالت دريافت نموده اند كه اين تعداد 4/5 درصد ثبت نام شدگان استان را شامل مي شود.

وي درادامه افزود: به طور كلي طي 11مرحله از واجدين شرايط دريافت سهام عدالت ثبت نام مي گردد و انشاءا... در 5 مرحله بعدي تمامي مردم شهرستان كه شرايط دريافت سهام عدالت را دارند بتوانند ثبت نام نمايند.

امامي درپايان اظهار اميدواري نمود: انشاءا... طي دوران چهار ساله دوم دولت كريمه دكتر احمدي نژاد كليه مردم از سهام عدالت برخودار مي گردند كه اين خود گامي در جهت تحقق شعار عدالت محوري ايشان خواهد بود.

                                                                                                                                                        روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :