شناسه : 336762
زنان نقش مهمي درحضور حداكثري مردم درانتخابات دارند

فرماندار شهرستان خاتم گفت:زنان به عنوان ركن اصلي خانواده ميتوانند نقش فعالانه اي درآگاهسازي اعضاي خانواده وساير افراد درراستاي حضور حداكثري ، هوشمندانه مردم درپاي صندوق هاي راي داشته باشند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري "محمد علي شاه حسيني"   درنشست برنامه ريزي براي حضور حداكثري زنان درانتخابات دررابطه با نقش مشاركت زنان درانتخابات بيان داشت : با نوان بايد درامر تبليغ براي هرچه با شكوهتر برگزار شدن انتخابات تلاش كنند وي تصريح كرد: دراين مقطع كنوني كه دشمنان سعي دركمرنگ نشان دادن نقش زنان درجامعه دارند.مشاركت حداكثري آن ها درانتخابات تيري به چشم دشمن خواهد بود لازم بذكر است درپايان اين جلسه مقرر شد همايشي تحت عنوان بصيرت افزايي زنان درانتخابات توسط كميته بانوان فرمانداري برگزار گردد  
زنان نقش مهمي درحضور حداكثري مردم درانتخابات دارند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري "محمد علي شاه حسيني"  درنشست برنامه ريزي براي حضور حداكثري زنان درانتخابات دررابطه با نقش مشاركت زنان درانتخابات بيان داشت : با نوان بايد درامر تبليغ براي هرچه با شكوهتر برگزار شدن انتخابات تلاش كنند

وي تصريح كرد: دراين مقطع كنوني كه دشمنان سعي دركمرنگ نشان دادن نقش زنان درجامعه دارند.مشاركت حداكثري آن ها درانتخابات تيري به چشم دشمن خواهد بود

لازم بذكر است درپايان اين جلسه مقرر شد همايشي تحت عنوان بصيرت افزايي زنان درانتخابات توسط كميته بانوان فرمانداري برگزار گردد

 

آدرس کوتاه :