فرماندار شهرستان خاتم گفت : درديدار با رئيس دانشگاه پيام نور استان يزد مشكلات و نيازهاي دانشگاه پيام نور ، هرات و مروست مطرح شد وبه زودي اين نيازها پيگيري خواهد شد

فرماندار شهرستان خاتم گفت : درديدار با رئيس دانشگاه پيام نور استان يزد مشكلات و نيازهاي دانشگاه پيام نور ، هرات و مروست مطرح شد وبه زودي اين نيازها پيگيري خواهد شد


مشكلات ونيازهاي دانشگاه پيام نور هرات ومروست مطرح شد

 به گزارش روابط روابط عمومي فرمانداري "محمد علي شاه حسيني"با اشاره به ديدار خود با رئيس دانشگاه پيام نور استان تصرح كرد:  پروژه هاي عمراني پيام نور ، افزايش رشته ها پيام نور از جمله مواردي بود  كه مورد بحث وبررسي قرارگرفت كه دراين خصوص توافق وتصميم گيري شد

فرماندار خاتم درپايان اظهار اميدواري كرد: با طرح اين مشكلات به زودي شاهد رونق هر چه بيشتر وتامين نيازهاي پيام  نور در اين شهرستان باشيم