سيد ناصرامامي دراين بازديد از نزديك درجريان پروژ ه هاي مختلف راهداري و تاسيسات شهرستان قرار گرفت و ضمن تسليت ايام شهادت ابا عبدا...حسين (ع) و گراميداشت روز راهداري و هفته حمل و نقل اين روز را به پرسنل راه و ترابري شهرستان تبريك گفت و از تلاشهاي مهندس جوزمي و ساير پرسنل خدوم و زحمتكش راه و ترابري شهرستان تقدير و تشكر بعمل آورد.

وي دربخش ديگري از سخنان خود خواستار تسريع در اتمام پروژه راه علي آباد چهل گزي به مروست و جاده مروست – ابركوه موسوم به جاده چغندري گرديدند.

فرماندار درپايان اعلام نمودند: چنانچه اتمام روند پيشرفت پروژه ها به همين ترتيب ادامه داشته باشد اميدواريم تا پايان تيرماه سال بعد جشن اتمام آسفالت كليه راههاي روستايي شهرستان را برگزار كنيم .

رستگار خبرنگار شهرستان خاتم