فرماندار شهرستان خاتم : برق رساني به محرومترين روستاهاي خاتم از افتخارات جمهوري اسلامي است .

فرماندار شهرستان خاتم : برق رساني به محرومترين روستاهاي خاتم از افتخارات جمهوري اسلامي است .سيد ناصرامامي با بيان اينكه بعد از انقلاب اسلامي درحوزه آب و برق ، آسفالت ، مخابرات وغيره شاهد پيشرفتهاي چشمگيري بوده ايم و توزيع خدمات هم درحوزه شهر و هم درحوزه روستاها چشمگير بوده است افزود : برق رساني به تمام روستاهاي شهرستان خاتم ، لوله كشي آب شرب روستايي بالاي 15خانوار ، برق رساني به كليه چاههاي كشاورزي بيش از 700حلقه ، تهيه طرح هادي كليه روستاهاي بالاي 2خانوار شامل روستاهاي كرخنگان ،چنار ناز ، هرابرجان تركان ، فتح آباد ، چاكري ، خوانسار ، حسن آباد خوانسار ، شهرياري عليا و شهرياري سفلي و بختياري ، چاهك و غيره از فعاليتهاي برجسته و چشمگير محسوب مي شود.

امامي از ديگر فعاليتهاي انجام شده را ترميم قنوات و لوله كشي اراضي ،تسطيح اراضي كشاورزي ، ايجاد شركتهاي تعاوني روستايي و تعاوني هاي توليد كشاورزي در كليه روستاها و احداث بندهاي خاكي و تغذيه مصنوعي آب درنقاط مستعد روستايي ، نصب گيرنده هاي تلويزيوني بطوريكه كليه نقاط شهرستان از شبكه هاي راديويي و تلوزيوني 1،2،3،4،خبر،قرآن و استاني برخودارند ؛ نام برد.

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم