فرماندار شهرستان خاتم : با هماهنگيهاي بعمل آمده دانشگاه پيام نور هرات راه اندازي مي شود .

فرماندار شهرستان خاتم : با هماهنگيهاي بعمل آمده دانشگاه پيام نور هرات راه اندازي مي شود .ايشان در بخش ديگري از سخنان خود افزود : ارتقاء و افزايش كيفي و كمي واحدهاي دانشگاهي شهرستان نقش بي بديل در توسعه فرهنگي و علمي شهرستان در بر خواهد داشت كه در برنامه كاري اينجانب بوده و تاكنون نتايج خوبي هم در برداشته است . افزايش رشته ها و سازماندهي آموزشكده فني امين و دانشگاه آزاد هرات ، پيام نور مروست  و راه اندازي پيام نور هرات و جهاد دانشگاهي هرات از جمله اين موفقيتها است.

فرماندار اضافه كرد : اميدواريم در سفر استاني رياست محترم جمهوري شاهد تصويب افزايش واحدهاي دانشگاهي شهرستان خاتم باشيم و در اين زمينه درحال رايزني هستيم.

وي درپايان گفت : از اينكه با راه اندازي دانشگاه پيام نور هرات آرزوي چندين ساله مردم هرات تحقق مي يابد باز هم از كساني كه دراين زمينه همكاري كرده اند تشكر و قدرداني مي نمايم  .