شناسه : 353442

فرماندار راه اندازي شعبه اقماري تامين اجتماعي در مروست در حال پي گيري است .


آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان با اعلام اين خبر تصريح كرد با پي گيري هاي زيادي كه انجام شده راه اندازي شعبه اقماري تامين اجتماعي در مروست يكي از نيازهاست كه از طريق تامين اجتماعي استان اخيراً با تهران مكاتبه شده و انشاءا... پس از اخذ مجوزات لازم راه اندازي خواهد شد .

وي در ادامه افزود با عنايت به مذاكرات انجام شده و جلسه اي كه اخيراً در بخش مروست برگزار گرديد مسائل و مشكلات بخش مذكور به سمع مدير كل تامين اجتماعي استان رسيده و ايشان ضمن مكاتبه با سازمان قول هرگونه مساعدت جهت راه اندازي را داده اند و بنده و مسئولين  بخش نيز به طور مستمر پيگير اين موضوع بوده و تا تحقق موضوع اين پي گيري ادامه خواهد يافت و با راه اندازي اين شعبه مشكلات مردم آن بخش در رابطه با خدمات تامين اجتماعي مرتفع خواهد شد .

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم
آدرس کوتاه :