فرماندار خاتم : 5/18 درصد اعتبارات كميته برنامه ريزي شهرستان در سال 89 به پروژه هاي ستاد حوادث تخصيص يافته است .

فرماندار خاتم : 5/18 درصد اعتبارات كميته برنامه ريزي شهرستان در سال 89 به پروژه هاي ستاد حوادث تخصيص يافته است .امامي فرماندار و رئيس شوراي هماهنگي بحران شهرستان خاتم اعلام داشت مبلغ 81300 ميليون ريال اعتبار كميته برنامه ريزي شهرستان خاتم بوده كه مبلغ 15084 ميليون ريال اعتبار آن به پروژه هاي ستاد مديريت بحران شهرستان اختصاص و دراختيار دستگاههايي نظير آب منطقه اي ، آب و فاضلاب شهري ، روستايي ، بنياد مسكن ، جهاد كشاورزي ، محيط زيست ، دامپزشكي ، اداره راه و ترابري ، منابع طبيعي قرار گرفته است.

وي در ادامه از اين دستگاهها خواستند تا پيگيري هاي لازم را در خصو ص انجام مبادله موافقت نامه و جذب اعتبارات فوق به عمل آورند و در پايان نيز ضمن تقدير و تشكر از استاندارمحترم ، معاونين ايشان و مدير كل محترم مديريت بحران خواستار افزايش تخصيص اعتبارات سال 89 در بخش مديريت بحران شدند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم