شناسه : 337992

فرماندار خاتم : هفتاد هزار ميليون ريال تسهيلات بنگاه هاي زود بازده در شهرستان خاتم بين متقاضيان مجري طرحهاي صنعت ، كشاورزي و خدمات توزيع گرديد .


امامي تصريح نمود با عنايت به عدم پرداخت مبلغ دويست و ده ميليارد ريال تسهيلات سهم شهرستان خاتم ازاعتبار بنگاه هاي زود بازده در سال 87 به دليل موانع كشوري ايجاد شده در سرراه اين گونه تسهيلات پرداخت نشد و جهت جبران بخشي اعتبار فوق مبلغ هفتاد هزار ميليون ريال اعتبارات بنگاه هاي زود بازده به شهرستان خاتم تخصيص يافت كه مبلغ بيست و پنج هزار ميليون ريال به طرحهاي بزرگ با كاربرد شهرستاني تعلق گرفت و مابقي مبلغ چهل و پنج هزارميليون ريال نيز به تناسب بين دو بخش مركزي و مروست توزيع شد و از اين مبلغ نيز نزديك به بيست و سه ميليارد ريال براي طرحهاي بخش كشاورزي مصوب گرديد .

ايشان مهمترين طرحهادر بخش صنعت را توليد قطعات پيش ساخته بتوني سبك ، لعاب كاشي ، سبد پلاستيكي ، انواع اسكلتهاي فلزي و آجر فشاري را عنوان نمود و همچنين كل اشتغال پيش بيني شده از محل اعتبار مذكور را نزديك به 500 نفر برآورد نمودند و تاكيد داشتند انشاا... با راه اندازي اين گونه طرحها و پروژه ها بتوانيم درصد بيكاري را در شهرستان خاتم به حداقل ممكن برسانيم و شاهد توسعه و رونق شهرستان در بخشهاي صنعت ، كشاورزي و خدمات باشيم .

فرماندار در پايان از حمايتهاي بي دريغ استاندار محترم و معاونين ايشان در اين ارتباط تقدير و تشكر نمودند و خواستار استمرار اين حمايتها تا رفع كامل محروميت از اين شهرستان محروم گرديد .

فرماندار خاتم نيز يادآور شد در سال 88 نيز مبلغ پنجاه هزار ميليارد ريال اعتبار زود بازده به شهرستان خاتم تخصيص يافت كه به علت بالا بودن سود تسهيلات و كوتاه مدت بودن آن متقاضيان حاضر به اخذ اينگونه تسهيلات نشدند كه خوشبختانه بارايزني هاي انجام شده و مساعدت استاندار محترم و معاون برنامه ريزي اعتبار مذكور در اختيارپيمانكار شركت گازاستان جهت گاز كشي شهر هرات ، قرار گرفت و شهرستان خاتم تنها شهرستاني است كه تا بحال موفق به جذب تسهيلات فوق در بين شهرستانهاي استان گرديده است .

آدرس کوتاه :