فرماندار خاتم : نامگذاري سال 88بازگشت به تعاليم اسلامي است

فرماندار خاتم : نامگذاري سال 88بازگشت به تعاليم اسلامي است


فرماندار خاتم : نامگذاري سال 88بازگشت به تعاليم اسلامي است
سيد ناصر امامي ضمن تبريك آغاز سال 88 به همشهريان با بيان اينكه دركشور ما دربعضي از زمينه ها به اندازه يك كشور 250ميليون نفري مصرف داريم افزود: قناعت به معناي استفاده نكردن نيست بلكه به معني استفاده از هر چيز به قدر نياز است .درمقابل اسراف و تبذير رعايت نكردن نحوه ي مصرف است .
وي افزود: اگر مي خواهيم نه تنها سال 88بلكه تا زمان عمرمان زندگي سر افراز و مطلوبي براي خود داشته باشيم بايد در همه موارد و ملزومات زندگي حد اعتدال را رعايت كنيم و طبق گفته قرآن،نه اسراف كنيم و نه خست به خرج دهيم.فرماندار خاتم اضافه كرد: با توجه به كمبود منابع و اعتبارات ، صرفه جويي مي تواند بار عمده اي از اين كمبود و نواقص را بكاهد و از طرفي كفران نعمت و بد مصرف كردن موجبات غضب الهي و گرفتن نعمت را از بنده پديد مي آورد و به گفته شاعر كه مي فرمايد رنجي كه مي برم از تنگي قفس،كفران نعمتي است كه درباغ كرده ام .
سيد ناصر امامي درپايان از ادرات شهرستان خواستند برنامه هاي خود را در زمينه اصلاح الگوي مصرف تدوين و به فرمانداري شهرستان ارائه دهند.
رستگارخبرنگار شهرستان