شناسه : 361490
فرماندار خاتم : نامگذاري سال 88بازگشت به تعاليم اسلامي است

فرماندار خاتم : نامگذاري سال 88بازگشت به تعاليم اسلامي است


فرماندارخاتم با اشاره به نامگذاري سال 88 از سوي مقام معظم رهبري به نام سال اصلاح الگوي مصرف گفت : اين نامگذاري به دليل اينكه ما بازگشتي به خود و تعاليم اسلامي داشته باشيم است.
فرماندار خاتم : نامگذاري سال 88بازگشت به تعاليم اسلامي است
سيد ناصر امامي ضمن تبريك آغاز سال 88 به همشهريان با بيان اينكه دركشور ما دربعضي از زمينه ها به اندازه يك كشور 250ميليون نفري مصرف داريم افزود: قناعت به معناي استفاده نكردن نيست بلكه به معني استفاده از هر چيز به قدر نياز است .درمقابل اسراف و تبذير رعايت نكردن نحوه ي مصرف است .
وي افزود: اگر مي خواهيم نه تنها سال 88بلكه تا زمان عمرمان زندگي سر افراز و مطلوبي براي خود داشته باشيم بايد در همه موارد و ملزومات زندگي حد اعتدال را رعايت كنيم و طبق گفته قرآن،نه اسراف كنيم و نه خست به خرج دهيم.فرماندار خاتم اضافه كرد: با توجه به كمبود منابع و اعتبارات ، صرفه جويي مي تواند بار عمده اي از اين كمبود و نواقص را بكاهد و از طرفي كفران نعمت و بد مصرف كردن موجبات غضب الهي و گرفتن نعمت را از بنده پديد مي آورد و به گفته شاعر كه مي فرمايد رنجي كه مي برم از تنگي قفس،كفران نعمتي است كه درباغ كرده ام .
سيد ناصر امامي درپايان از ادرات شهرستان خواستند برنامه هاي خود را در زمينه اصلاح الگوي مصرف تدوين و به فرمانداري شهرستان ارائه دهند.
رستگارخبرنگار شهرستان
 
آدرس کوتاه :