فرماندار خاتم در بخش ديگري از سخنان خود افزود شخص استاندار محترم پيگيري ويژه و تاكيد خاصي در زمينه مسكن مهر دارند كه ضمن تشكر از ايشان خواستار ادامه پيگيري و مساعدت كامل يا بهره برداري از اين واحدها مي باشيم .