فرماندار خاتم طي بازديد از داروخانه هاي شهر هرات مشكلات و مسائل آنان را بررسي كرد.

فرماندار خاتم طي بازديد از داروخانه هاي شهر هرات مشكلات و مسائل آنان را بررسي كرد.فرماندار در اين بازديد كه بيش از دو ساعت به طول كشيد از نزديك وضعيت موجودي دارويي آنان را بررسي كرد و طي گفتگو با مسئولين فني داروخانه ها و تعدادي از مراجعين بر تامين هر چه سريعتر كمبودهاي دارويي و ارائه خدمت بهتر و مناسبتر به مراجعين تاكيد كرد و در زمينه پيگيري مشكلات مطرح شده قول پيگيري داد.

امامي در ادامه بازديد كه به اتفاق عطايي بخشدار مركزي انجام مي شد از تعدادي از مراكز تجاري هرات نيز بازديد و طي گفتگويي صميمانه از خدمات و زحمات آنان تقدير و بر خدمت رساني هر چه بهتر به شهروندان هراتي تاكيد كردند.