فرماندار خاتم : صندوق مهر امام رضا (ع) خدمات خوبي را در پرداخت تسهيلات خود اشتغالي ارائه نموده است .

فرماندار خاتم : صندوق مهر امام رضا (ع) خدمات خوبي را در پرداخت تسهيلات خود اشتغالي ارائه نموده است .آقاي امامي در ادامه افزود مشكلي كه در اين شهرستان وجود دارد عدم باز پرداخت تسهيلات مي باشد كه البته آن به دليل اينكه بيشتر طرحها در زمينه هاي كشاورزي و دامپروري بوده كه با توجه به وجود خشكسالي هاي پي درپي و پائين آمدن درآمد متاسفانه متقاضيان توانايي پرداخت به موقع اين تسهيلات را نداشته و با توجه به آمار اعلام شده توسط صندوق مهر شهرستان متاسفانه بيش 758/571/421/1 ريال اين تسهيلات معوق گرديده است كه بدين لحاظ اين صندوق در سال جاري نتوانسته به كليه متقاضيان تسهيلات پرداخت نمايد  لذا در خواست اينجانب اين است كه كليه كساني كه از تسهيلات مذكور استفاده مي نمايند نسبت به بازپرداخت به موقع اقساط خود اقدام نموده تا انشاءا... اين صندوق بتواند به تمامي متقاضيان تسهيلات مورد نياز پرداخت نمايد.

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم