فرماندار خاتم :شوراي دانش آموزي ، دانش آموزان را مسئوليت پذير ميكند.

فرماندار خاتم :شوراي دانش آموزي ، دانش آموزان را مسئوليت پذير ميكند.سيد ناصرامامي در نشست صميمي با روساي شوراي دانش آموزي مدارس شهرستان خاتم اظهارداشت:شوراي دانش آموزي زمينه سازقبول  مسئوليت  دانش آموزان درآينده بوده  ومشاركت دانش آموزان درشوراي دانش آموزي علاوه بركمك به حل مشكلات مدرسه،زمينه حضور آنان دراركان مديريتي جامعه را فراهم مي كند امامي افزود:مشاركت درشوراي دانش آموزي به دانش آموزان جرات وشهامت مي بخشد كه چگونه درجمع به ابراز نظر بپردازند.امامي درپاسخ به اين پرسش دانش آموز كه گازرساني به شهرهاي هرات ومروست چه موقع انجام خواهد شداظهارداشت: مطالعات شبكه گازرساني به شهرهاي هرات ومروست با پيگيرهاي انجام شده پايان يافته وپيمانكار نيز مشخص گرديده و آزاد سازي اراضي مورد نياز براي ايستگاههاي تقليل فشار انجام شده وعمليات اجرايي انشاءا...تا پايان سال آغاز خواهد شد.

فرماندار دربخش ديگري از سخنان خود پيرامون قانون هدفمند كردن يارانه ها وضرورت وفوايد اجراي آن مفصلا صحبت كرد 

امامي افزود: 70درصد يارانه ها به 30درصد افراد درجامعه پرداخت مي شود واين عادلانه نيست.

روساي شوراي دانش آموزي در ادامه جلسه مسائل و مشكلات مربوط به مدارس خود را مطرح نمودند و فرماندار به مسئولين آموزش و پرورش در زمينه رفع آن مشكلات تذكرات لازم را داد.

ايشان در پايان جلسه بر لزوم حضور همه جانبه دانش اموزان در راهپيمايي 22 بهمن تاكيد كرد .

 

گزارش تصويري نشست فرماندار با رؤساي شوراهاي دانش آموزي به مناسبت دهه فجر