فرماندار خاتم : ساختمان پيام نور مروست با اعتبار پانزده ميليارد ريال تا پايان سال 1390 به بهره برداري خواهدرسيد.

فرماندار خاتم : ساختمان پيام نور مروست با اعتبار پانزده ميليارد ريال تا پايان سال 1390 به بهره برداري خواهدرسيد.سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم با اعلام اين خبر تصريح كردپيام نور مروست به مدت سه سال است كه كار خود را شروع نموده و در محل مهمانسراي جهانگردي مروست در حال فعاليت است واين مكان به لحاظ آموزشي مكان مناسبي نيست وانشاا.... با احداث  اين ساختمان زمينه پيشرفت وارتقاء سطح علمي اين دانشگاه فراهم گردد.

فرماندار در ادامه افزود تاكنون بيش از 3000ميليون ريال ازطريق خيري جهت ساخت اين دانشگاه دريافت شده و طي موافقت انجام شده با مركز پيام نور استان مبلغ 2000ميليون ريال نيز ازاين طريق تا پايان سال 89 هزينه خواهد شد و با اين حساب با تامين ده ميليارد ريال ديگردر سال 1390 اين ساختمان تكميل وبه بهره برداري خواهد رسيد لذا اينجانب از مسئولين ذيربط ميخواهم در زمينه مابقي اعتبار لازم جهت ساخت اين دانشگاه مساعدت نموده تا انشاا... شاهد ساخت اولين ساختمان دانشگاهي در اين منطقه محروم باشيم .

                                                                                                         روابط عمومي فرمانداري خاتم