فرماندار خاتم در مراسمي از كاركنان فرمانداري تجليل كرد

فرماندار خاتم در مراسمي از كاركنان فرمانداري تجليل كردضمناٌ همكاران فرمانداري خاتم به شرح ذيل مي باشد


سيد ناصر امامي(بالا سمت چپ)

غلامرضا عطايي(بالا  سمت راست)

رديف اول از چپ(محمد محمودي ، سيد محمد اشرف، خدابخش حيدري ، روح ا... هاشمي ،  محمد مهدي سيد پناه )

رديف دوم از چپ(محمود زارع ، جواد ميربهبودي ، اكبر شمسي ، جواد افخمي ، مهدي تاج آبادي)

رديف سوم از چپ(محمود مروستي ، امين پور عطائيه ، حسن خبري ، عباس كاظمي ، مجتبي آذرخشي )

 

خانمها

رديف اول از راست(خانم سليم آبادي ، خانم رستگار)

رديف دوم از راست(خانم چاكري زاده ، خانم ابولي پور)