امامي فرماندار شهرستان در اين ارتباط گفت با توجه به كند بودن پيشرفت عمليات ساختماني يادمانهاي شهداي سرافراز شهرستان و از آنجا كه از بودجه هاي عمراني امسال (سهم شهرستان ) مبلغ 500 ميليون ريال را به اين امر اختصاص  داده بوديم پيگير تسريع در اتمام اين پروژه ها شديم كه نهايتاً مقررشد

عمليات كف سازي و نصب سنگ قبر مطهر شهداي هرات تا پايان امسال به پايان برسد ضمن اينكه كاشيكاري سقف نيز همزمان ادامه يابد .

عمليات تكميل سقف گلزار شهداي مروست و نصب سازه هاي فلزي اين گنبد در دهه فجر امسال به پايان رسد و پس از تكميل سقف عمليات كف سازي و نصب سنگ قبور مطهر شهداي مروست انجام گيرد .

گلزار شهداي چنارناز كه با توجه به سرماي هوا به كندي پيش مي رود با مساعد شدن شرايط جوي سريعتر پيش رود .

با توجه به واريز مبلغ 20 ميليون تومان جهت احداث گلزار شهداي فتح آباد از يكسال پيش به حساب دهياري فتح آباد و انتخاب پيمانكار از سوي كارفرما ، دلايل عدم همكاري دهياري و بخشدار وقت در ارتباط با شروع پروژه توسط فرمانداري بررسي و پس از رفع موانع ، عمليات احداث يادمان شروع شود.

عمليات ساختماني پروژه يادمان شهداي تركان در دهه فجر امسال كلنگ زني و آغاز گردد.

فرماندار در اين ارتباط از همكاري سردار فرهنگ دوست و ساير مسئولين مربوطه تشكر نموده و خواستار همكاري بيشتر شهرداري و شوراهاي دو شهر هرات و مروست و دهياريهاي روستاهاي ذكر شده گرديد .