فرماندار خاتم در آخرين يكشنبه بهمن ماه 89 با مردم مروست ملاقات عمومي داشت .

فرماندار خاتم در آخرين يكشنبه بهمن ماه 89 با مردم مروست ملاقات عمومي داشت .عمده محور هاي درخواستي شهروندان در اين ملاقات مسائل مربوط به افزايش قبوض برق چاههاي كشاورزي ، درخواست تسهيلات و مواردي نيز تقدير و تشكر از اقدامات مؤثر انجام شده در بخش توسط فرمانداري بود .

گفتني است اقدام به ملاقات مردمي توسط فرماندار در بخش مروست براي اولين بار از زمان ايجاد شهرستان خاتم صورت مي گيرد .