فرماندار خاتم خواستار کمک به اقشارآسیب پذیروکمک درجهت بیمه روستائیان وعشایرشهرستان خاتم

فرماندار خاتم خواستار کمک به اقشارآسیب پذیروکمک درجهت بیمه روستائیان وعشایرشهرستان خاتم فاضلی فرماندارخاتم:خواستاراجرایی شدن مصوبات خصوصا درحوزه اقتصادی و همچنین کمک به اقشار آسیب پذیر شهرستان و کمک درجهت بیمه روستائیان شد.

علیزاده نیز درپایان افزود: ضمن تاکید مهندس فتاح درجهت رفع محرومیت ازشهرستان خاتم با جدیت مصوبات را دنبال و درجهت اجرایی شدن آن تلاش میکنیم