شناسه : 145600027

فرماندار خاتم خواستار کمک به اقشارآسیب پذیروکمک درجهت بیمه روستائیان وعشایرشهرستان خاتم


صبح امروز27 آبان جلسه ای درخصوص سفر مهندس فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشوربه شهرستان خاتم وپیگیری مصوبات سفر ایشان باحضور فاضلی فرماندارخاتم و زارع مدیرکل امورروستایی استانداری وعلیزاده مدیرکل کمیته امداد استان تشکیل گردید

 فاضلی فرماندارخاتم:خواستاراجرایی شدن مصوبات خصوصا درحوزه اقتصادی و همچنین کمک به اقشار آسیب پذیر شهرستان و کمک درجهت بیمه روستائیان شد.

علیزاده نیز درپایان افزود: ضمن تاکید مهندس فتاح درجهت رفع محرومیت ازشهرستان خاتم با جدیت مصوبات را دنبال و درجهت اجرایی شدن آن تلاش میکنیم


آدرس کوتاه :