شناسه : 335212

فرماندار خاتم خواستار باز پرداخت معوقات تسهيلات صندوق مهر امام رضا شد .


آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان با اشاره به عملكرد صندوق مهر امام رضا (ع) تصريح كرد صندوق مهر امام رضا (ع) از سال 81 تاكنون بيش از 000/221/170/37 ريال   تسهيلات را در قالب تسهيلات اشتغال ، يارانه بنگاههاي اقتصادي زود بازده و تسهيلات ازدواج در شهرستان خاتم پرداخته است كه متاسفانه تاكنون بيش از 292/684/730/11 ريال اين تسهيلات به عنوان اقساط معوق توسط مردم باپرداخت نشده است و مبلغ 803/026/913/68 ريال آن هم هنوز به عنوان اقساط وصولي مورد انتظار مي باشد لذا با عنايت به حجم بالاي متقاضيان اينجانب از كليه دريافت كنندگان اين تسهيلات مي خواهم كه نسبت به بازپرداخت اقساط خود اقدام نمايند تا انشاءا... زمينه پرداخت تسهيلات مذكور به ساير متقاضيان فراهم گردد. فرماندار در ادامه افزود با عنايت به پي گيري هاي بعمل آمده و قولهاي داده شده انشاءا... در نيمه دوم سالجاري اين صندوق نسبت به پرداخت تسهيلات به متقاضيان اقدام خواهد نمود و در صورتي كه افراد نسبت به بازپرداخت معوقات خود اقدام نمايند مطمئناً اين صندوق مي تواند متقاضيان بيشتري را تحت حمايت خود قرارداده و به آنها تسهيلات پرداخت نمايد وي در پايان از مسئولين استان خواست با عنايت به محروميت منطقه و عدم وجود صنعت و   حجم بالاي بيكاري نسبت به افزايش سقف اعتبارات شهرستان مساعدت لازم معمول نمايند.   روابط عمومي فرمانداري خاتم

آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان با اشاره به عملكرد صندوق مهر امام رضا (ع) تصريح كرد صندوق مهر امام رضا (ع) از سال 81 تاكنون بيش از 000/221/170/37 ريال  تسهيلات را در قالب تسهيلات اشتغال ، يارانه بنگاههاي اقتصادي زود بازده و تسهيلات ازدواج در شهرستان خاتم پرداخته است كه متاسفانه تاكنون بيش از 292/684/730/11 ريال اين تسهيلات به عنوان اقساط معوق توسط مردم باپرداخت نشده است و مبلغ 803/026/913/68 ريال آن هم هنوز به عنوان اقساط وصولي مورد انتظار مي باشد لذا با عنايت به حجم بالاي متقاضيان اينجانب از كليه دريافت كنندگان اين تسهيلات مي خواهم كه نسبت به بازپرداخت اقساط خود اقدام نمايند تا انشاءا... زمينه پرداخت تسهيلات مذكور به ساير متقاضيان فراهم گردد.

فرماندار در ادامه افزود با عنايت به پي گيري هاي بعمل آمده و قولهاي داده شده انشاءا... در نيمه دوم سالجاري اين صندوق نسبت به پرداخت تسهيلات به متقاضيان اقدام خواهد نمود و در صورتي كه افراد نسبت به بازپرداخت معوقات خود اقدام نمايند مطمئناً اين صندوق مي تواند متقاضيان بيشتري را تحت حمايت خود قرارداده و به آنها تسهيلات پرداخت نمايد وي در پايان از مسئولين استان خواست با عنايت به محروميت منطقه و عدم وجود صنعت و  حجم بالاي بيكاري نسبت به افزايش سقف اعتبارات شهرستان مساعدت لازم معمول نمايند.

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم

آدرس کوتاه :