فرماندار خاتم :تسهيلات كشاورزان خسارت ديده از خشكسالي به مدت يكسال توسط بانك كشاورزي جابه جا مي گردد.

فرماندار خاتم :تسهيلات كشاورزان خسارت ديده از خشكسالي به مدت يكسال توسط بانك كشاورزي جابه جا مي گردد.سيد ناصر امامي فرماندار و رئيس شوراي هماهنگي مدير يت بحران شهرستان خاتم اعلام داشت با توجه به مجمع خسارت خشكسالي در بخشهاي كشاورزي و زير بخشهاي آن و عدم توانايي كشاورزان خسارت ديده در پرداخت تسهيلات سر رسيد شده خوشبختانه با پيگيريهاي به عمل آمده و همكاري مدير كل مديريت بحران استان و مساعدت مدير عامل بانك كشاورزي استان كشاورزان بدهكار مي توانند به همراه ضامنين خود به بانك كشاورزي مراجعه و تسهيلات خود را به مدت يكسال جابه جا نمايند .

فرماندار خاتم همچنين افزود: طي اعلام كتبي جناب آقاي بهبهاني مدير عامل بانك كشاورزي استان اين اعتبارات تفويضي از مركز بوده و تا پايان آذرماه قابل اجراست بنابراين كشاورزان محترم در مهلت باقيمانده ضمن تعيين تكليف بدهيهاي قبلي خود از جرائم متعلقه و ضرر وزيان بعدي نيز معاف خواهند شد و حتي قادر به استفاده از ساير مزاياي خدمات و تسهيلات بانك نيز مي شوند.

 

                                                                                          روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم