شناسه : 362010
فرماندار خاتم به برگزاري انتخابات بر مبناي عدالت و حفاظت و صيانت از آراي مردم تأكيد نمودند.

فرماندار خاتم به برگزاري انتخابات بر مبناي عدالت و حفاظت و صيانت از آراي مردم تأكيد نمودند.


سيد ناصر امامي فرمانداردر جلسه روابط عمومي هاي ادارات شهرستان خاتم انتخابات را باشكوهتر ين مظهر شركت مردم در تعيين سرنوشت خود دانسته و تصريح كردعاليترين مظهر جمهوري اسلامي برگزاري انتخابات مي باشد.و انتخابات بايد بر مبناي عدالت و حفاظت و صيانت از آراي مردم باشد و قطعاً بهترين نمونه از نوع نظام مردم سالاري در دنيا انتخابات است و جمهوري اسلامي ايران طي سي سال گذشته بطور ميانگين هر ساله يك انتخابات را برگزار نموده است ودر 22 خرداد ماه سالجاري شاهد برگزاري دهمين دوره ازانتخابات رياست جمهوري خواهيم بودو ما بايد تلاش كنيم تا مردم در انتخابات حضور حداكثري داشته باشند.
فرماندار خاتم به برگزاري انتخابات بر مبناي عدالت و حفاظت و صيانت از آراي مردم تأكيد نمودند.
فرماندار در ادامه افزود هيأتهاي نظارت ،بازرسي و اجرايي به برگزاري انتخابات نظارت دارند و انشاءا... امكان هيچگونه خدشه اي در آراء مردم نخواهد بود و كساني كه مي گويند نتيجه انتخابات تعيين شده است مسلماً شكست خود را پيش بيني مي كنند و اين يك توهين به ستاد انتخابات كشور است و زياد پيش آمده كه دولتها انتخاباتي را اجرا كنند كه طرف مقابلشان رأي آورده اند به هر حال ستاد انتخابات مسئول صيانت از رأي مردم خواهد بود و هر كس را كه مردم انتخاب كنند پس از تأييد سلامت انتخابات توسط شوراي نگهبان و تنفيذ مقام معظم رهبري رئيس جمهور خواهد بود.
فرماندار در بخش ديگر از سخنان خود به سه اصل اخلاق محوري،قانون محوري و حضور حداكثري مردم در انتخابات اشاره و افزود مردم بايد در فضايي آرام و با رعايت اخلاق و قانون به كانديداي مورد نظر خود رأي دهند و كسي كه قانون را رعايت كند طبيعتاً اخلاق و دين را نيز رعايت خواهد كرد.
در پايان اين جلسه فرماندار از كليه مسئولين و روابط عمومي خواست كه اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات را به كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان ارسال نموده و در جهت حضور حداكثري مردم در انتخابات تلاش خود را بكار گرفته وبا كميته تبليغات همكاري نمايند.
                                                                                                                                                                              اكبرشمسي
                                                                                                                                                      مسئول كميته تبليغات و اطلاع رساني
                                                                                                                                                            ستاد انتخابات شهرستان خاتم
آدرس کوتاه :