فرماندار خاتم بزودي نمايندگي ثبت احوال دربخش مروست راه اندازي خواهدشد.

فرماندار خاتم بزودي نمايندگي ثبت احوال دربخش مروست راه اندازي خواهدشد.امامي از بخشدار مروست خواست كه نسبت به تامين امكانات اقدام تا انشاءا... به صورت رسمي نمايندگي ثبت احوال در بخش مروست راه اندازي شود .

وي اظهار اميدواري كرد: انشاءا... با پيگيري ، اداراتي كه در بخش مروست فعال نيستند آنها نيز راه اندازي گردد البته اداراتي همانند بازرگاني ، اوقاف ،بنياد شهيد و غيره در شهرستان هنوز به صورت نمايندگي هستند كه پيگير استقلال اين ادارات نيز مي باشيم .

روابط عمومي فرمانداري خاتم