شناسه : 352912

فرماندار خاتم بزودي نمايندگي ثبت احوال دربخش مروست راه اندازي خواهدشد.


سيدناصرامامي فرماندار شهرستان خاتم با اعلام اين خبرتصريح كرد : باعنايت به پيگيري هاي بعمل آمده مجوز تاسيس نمايندگي ثبت احوال در بخش مروست طي نامه شماره 1070476مورخ 15/6/88 رياست محترم سازمان ثبت احوال صادر شد. و طي نامه شماره 9796/7/37 مورخ 27/7/88 ثبت احوال استان به اينجانب ابلاغ گرديد.

امامي از بخشدار مروست خواست كه نسبت به تامين امكانات اقدام تا انشاءا... به صورت رسمي نمايندگي ثبت احوال در بخش مروست راه اندازي شود .

وي اظهار اميدواري كرد: انشاءا... با پيگيري ، اداراتي كه در بخش مروست فعال نيستند آنها نيز راه اندازي گردد البته اداراتي همانند بازرگاني ، اوقاف ،بنياد شهيد و غيره در شهرستان هنوز به صورت نمايندگي هستند كه پيگير استقلال اين ادارات نيز مي باشيم .

روابط عمومي فرمانداري خاتم
آدرس کوتاه :