فرماندار خاتم بر گسترش آموزش فني و حرفه اي در شهرستان خاتم تاكيد كرد

فرماندار خاتم بر گسترش آموزش فني و حرفه اي در شهرستان خاتم تاكيد كردسيد ناصر امامي ميبدي ادامه داد : توسعه مراكز آموزش فني و حرفه اي و ايجاد رشته هاي فني متناسب با نياز بازار كار شهرستان بايد در اولويت آموزشهاي اداره فني و حرفه اي قرار گيرد.

امامي گفت : تعامل دانشگاه جامع علمي و كاربردي و آموزش هاي فني و حرفه اي بر پايه  آموزش هاي ملي مهارت و اشتغال باشدكه اين ابعاد بايد با هم هماهنگ بود و دراين راستا نظامي تدوين شود كه كسي كه داراي مهارتي مي باشد شاغل شود.

در اين جلسه مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان يزد نيز به تشريح برنامه هاي در دست اجرا و وضعيت كنوني آموزش فني و حرفه اي استان پرداخت.

محمد اكبرنژاد در بخش ديگري از سخنان خود توسعه پايدار در كشور را نقش آفريني آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارت آموزي اعلام كرد.

وي با اشاره به جمعيت چند ميليوني دانشجو در سطح كشور گفت : اين افراد در آينده بدون مهارت به دنبال اشتغال هستند كه لزوم تسريع در ايجاد نظام جامع آموزش ملي كاملا مشهود مي باشد.