فرماندار خاتم از بیماران بستری در بیمارستان آیت ا...خاتمی این شهرستان عیادت کرد.

فرماندار خاتم از بیماران بستری در بیمارستان آیت ا...خاتمی این شهرستان عیادت کرد.


به مناسبت هفته سلامت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم به مناسبت هفته سلامت ،"محمد علی شاه حسینی فرماندار " با همراهی جمعی از مسئولین این شهرستان با حضور در بیمارستان آیت ا...خاتمی هرات از بیماران بستری در بخش های مختلف و بخش دیالیز این بیمارستان عیادت کرد.

 در این عیادت رئیس شبکه بهداشت و درمان و سایر پزشکان از نحوه خدمات پزشکی به بیماران بستری گزارشی را ارائه و فرماندار نیز بر رسیدگی مطلوب به وضعیت بیماران تاکید نمود .