شناسه : 362170
فرماندار خاتم از بهره برداري آبرساني به شهرهرات خبر داد

فرماندار خاتم از بهره برداري آبرساني به شهرهرات خبر داد


فرماندار خاتم از بهره برداري آبرساني به شهر هرات با حضور مهندس ميرسعيدي معاون عمراني استاندار و جمعي از مديران استان خبر داد.
فرماندار خاتم از بهره برداري آبرساني به شهرهرات خبر داد
سيدناصر امامي با بيان اينكه آبرساني و تامين آب شرب هرات بالغ بر 23ميليارد ريال انجام شد افزود: اين پروژه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان يزد و اعتبارات عمراني و مقابله با خشكسالي با هدف تامين آب و بهبود بخشيدن به كيفيت آب شهر هرات صورت گرفته است.
فرماندارخاتم تعداد كل چاههاي آب شرب را 4حلقه و تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري را 2حلقه و ميزان آبدهي هريك را30 ليتر در ثانيه اعلام كرد
رستگارخبرنگار شهرستان خاتم
آدرس کوتاه :