فرماندار خاتم از بهره برداري آبرساني به شهرهرات خبر داد

فرماندار خاتم از بهره برداري آبرساني به شهرهرات خبر داد


فرماندار خاتم از بهره برداري آبرساني به شهرهرات خبر داد
سيدناصر امامي با بيان اينكه آبرساني و تامين آب شرب هرات بالغ بر 23ميليارد ريال انجام شد افزود: اين پروژه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان يزد و اعتبارات عمراني و مقابله با خشكسالي با هدف تامين آب و بهبود بخشيدن به كيفيت آب شهر هرات صورت گرفته است.
فرماندارخاتم تعداد كل چاههاي آب شرب را 4حلقه و تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري را 2حلقه و ميزان آبدهي هريك را30 ليتر در ثانيه اعلام كرد
رستگارخبرنگار شهرستان خاتم