فرماندار خاتم از افزايش 21 درصدي اعتبارات عمراني اين شهرستان خبر داد .

فرماندار خاتم از افزايش 21 درصدي اعتبارات عمراني اين شهرستان خبر داد .سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم در جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان كه با حضور عاقبت بخيري دبير كميته برنامه ريزي و كارشناسان معاونت برنامه ريزي و مسئولين ادارات اين شهرستان در محل فرمانداري تشكيل گرديد تصريح كرد اعتبارات عمراني سال جاري هشتاد ميليارد و صد و بيست و شش ميليون ريال مي باشد كه در مقايسه با سال گذشته 21 درصد افزايش داشته است و از مهمترين پروژه هاي امسال مي توان به احداث استخر5000 متر مكعبي شهر هرات ، احداث مجتمع ادارات شهرستان ، انتقال آب چاه آرتزين به منطقه صنعتي هرات ، تكميل خوابگاه دكتر عليم مروستي ، روكش آسفالت مسير علي آباد چهل گزي و ساماندهي قلعه مروست و ... اشاره كرد كه انشاءا... اميدواريم با احداث اين پروژه ها شاهد رشد و توسعه و رونق شهرستان باشيم.

فرماندار در ادامه به محروميت منطقه در بحث صنعت و اماكن فرهنگي اشاره و افزود در بحث صنعت پيگير احداث چند كارخانه و همچنين احداث مجتمع پتروشيمي هستيم كه اخيرا مجوز تامين خوراك پتروشيمي شهرستان صادر و انشاا... بزودي بتوانيم با مذاكره با سرمايه گذاران بخش خصوصي شاهد آغاز عمليات اجرائي اين پروژه باشيم و در زمينه فرهنگي نيز پروژه هاي مورد نياز و ضروري شهرستان جهت تصويب در سفر سوم رياست جمهوري پيشنهاد شده است.

فرماندار در پايان جلسه از توجه ويژه استاندار محترم و معاونين ايشان به شهرستان محروم خاتم تقدير و تشكر نموده و اظهار داشت شهرستان خاتم 10.3 درصد اعتبارات استان را به خود اختصاص داده است كه انشاا... در سالهاي آينده شاهد جذب بيشتر اين اعتبارات باشيم.

                                                                                                                                                                           روابط عمو مي فرمانداري خاتم