فرماندار خاتم از احداث و توسعه جايگاههاي مواد نفتي وافزايش سهميه سوخت درشهرستان خبر داد.

فرماندار خاتم از احداث و توسعه جايگاههاي مواد نفتي وافزايش سهميه سوخت درشهرستان خبر داد.امامي فرماندار خاتم افزود كه با توجه به كشاورزي بودن منطقه و تردد و عبور كاميون هاي مسير جاده بندر عباس به اصفهان- فارس و ... روزانه با كمبود سوخت خصوصاً نفت گاز روبرو هستيم كه انشاءا... با درايت مسئولين امر شاهد برطرف شدن اين مشكلات باشيم .

در ادامه مهندس بني كريمي هدف از حضور در شهرستان را بازديد و بررسي مشكلات موجود در زمينه مواد نفتي شهرستان دانستند و از احداث و ايجاد چند جايگاه مواد نفتي در شهرستان (شهرهاي هرات و مروست ) خبر داد .

ضمناً در اين جلسه مهندس بني كريمي مدير محترم شركت نفت منطقه يزد با افزايش نفت گاز دو جايگاه دهقاني در هرات و جايگاه آقاي ابراهيمي در جاده هرابرجان موافقت نمودند.