شناسه : 350662
در اولين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان خاتم

فرماندار بر هر چه باشكوه تر برگزار شدن برنامه هاي هفته معلم تأكيد كرد


اولين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان خاتم در سال جهاد اقتصادي با حضور فرماندار و ساير اعضاء شورا در محل دفتر آموزش و پرورش شهرستان خاتم تشكيل شد.
در اولين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان خاتم

امامي فرماندار شهرستان خاتم در ابتدا ضمن تسليت ايام شهادت حضرت فاطمه (س) از تخصيص اعتبارات به بخش فرهنگي شهرستان  قدرداني و بر جذب كامل اعتبارات فرهنگي تاكيد نمود .

امامي در ادامه با گراميداشت ياد و خاطره استاد شهيد مرتضي مطهري بر اجراي هر چه باشكوهتر برگزار شدن برنامه هاي هفته بزرگداشت مقام معلم تاكيد نمود.

نورالديني رئيس اداره و دبير شوراي آموزش و پرورش شهرستان نيز با تشكر از حضور اعضاء مصوبات جلسه قبل را قرائت و به بيان گزارش مختصري از موفقيت هاي آموزش و پرورش در سال جاري پرداخت .

در پايان اهم پيشنهادات اعضاء در خصوص اجراي برنامه هاي بزرگداشت هفته مقام معلم مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

آدرس کوتاه :