فرماندار بر هر چه باشكوه تر برگزار شدن برنامه هاي هفته معلم تأكيد كرد

فرماندار بر هر چه باشكوه تر برگزار شدن برنامه هاي هفته معلم تأكيد كرد


در اولين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان خاتم

امامي فرماندار شهرستان خاتم در ابتدا ضمن تسليت ايام شهادت حضرت فاطمه (س) از تخصيص اعتبارات به بخش فرهنگي شهرستان  قدرداني و بر جذب كامل اعتبارات فرهنگي تاكيد نمود .

امامي در ادامه با گراميداشت ياد و خاطره استاد شهيد مرتضي مطهري بر اجراي هر چه باشكوهتر برگزار شدن برنامه هاي هفته بزرگداشت مقام معلم تاكيد نمود.

نورالديني رئيس اداره و دبير شوراي آموزش و پرورش شهرستان نيز با تشكر از حضور اعضاء مصوبات جلسه قبل را قرائت و به بيان گزارش مختصري از موفقيت هاي آموزش و پرورش در سال جاري پرداخت .

در پايان اهم پيشنهادات اعضاء در خصوص اجراي برنامه هاي بزرگداشت هفته مقام معلم مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.