شناسه : 334922

فرماندار ، امام جمعه و ساير مسئولين شهرستان خاتم به مناسبت هفته سلامت ازبيماران عيادت كردند.


به مناسبت هفته سلامت ، فرماندار ،امام جمعه ، بخشدارمركزي خاتم و ساير مسئولين شهرستان با حضور دربيمارستان آيت ا...خاتمي ازبيماران عيادت كردند.

فرماندار ، امام جمعه هرات و ساير مسئولين شهرستان با حضور دربخشهاي مختلف بيمارستان آيت ا...خاتمي ضمن عيادت از بيماران شفاي آنان را از درگاه احديت خواستار شدند.
سيد ناصر امامي در اين بازديد همچنين با برخي ازبيماران و مراجعين به بيمارستان گفت و گو و مسايل و مشكلات آنها را مورد بررسي قرار دادند.
مسئولين بيمارستان آيت ا... خاتمي نيز در رابطه با وضعيت بيماران ، نحوه رسيدگي به مسايل و مشكلات توضيحاتي ارائه كردند .
فرماندار خاتم همچنين به همراه امام جمعه هرات در مراسم درگذشت مهندس علي مهاجري كه ازسوي اداره مخابرات شهرستان برگزارشده بود شركت كردند و با خانواده داغدار ابراز همدردي نمودند.

گزارش تصويري بازديد فرماندار و مسئولين از بيمارستان آيت ا... خاتمي هرات به مناسبت هفته سلامت

گزارش تصويري شركت فرماندار در مراسم ترحيم مهندس علي مهاجري از كارمندان شركت مخابرات شهرستان خاتم و استاد دانشگاه
آدرس کوتاه :