فرماندارشهرستان خاتم:روستاها نيازمند توجه بيشتر هستند.

فرماندارشهرستان خاتم:روستاها نيازمند توجه بيشتر هستند.به گزارش خبرنگار ايسنا" سيد ناصر امامي در جلسه صميمانه با دهيارن و اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي بخش مركزي تصريح كرد : در تمامي برنامه ها و جلسات تاكيد بر خدمات دهي درست و مطلوب به روستائيان را داريم و خوشبختانه روستاهاي خاتم به جهت خدمات ارزنده دولت عدالت محور از وضعيت مطلوبي برخوردارند ، و هدف اصلي ما از شركت در جلسات و نشست صميمانه با اهالي روستاها به اتفاق مسولان رفع مشكلات مردم است.

امامي در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان نمود : دولت نهم نخستين دولتي بود كه تحول و توسعه روستاها را مطرح كرد و مسئولان خاتم سعي خواهند كرد كه محور اشتغال و كار را در روستاها ترويج دهند.

وي از شوراها به عنوان بازوي مديريت كشور يادكرد و ادامه داد : شوراي روستايي  بايد فعالتر شوند تا مراجعات مردم به دستگاه هاي اجرايي كم تر شود.

فرماندار گفت : درنظامي كه رئيس جمهورش مي گويد خدمتگذار مردم هستم بايد همه مسئولين درخدمت به مردم باشند.

در اين جلسه شوراي هاي اسلامي بخش مركزي و دهياران و اعضاي شوراي ها اسلامي روستاها به ارائه مشكلات خوددر روستاها پرداختند و فرماندار خاتم نسبت به رفع مسائل و مشكلات مطرح شده تصميماتي اتخاذ كردند