فرماندارشهرستان خاتم : بعضي از مديران كل استان همكاري لازم را در امر سرمايه گذاري در شهرستان خاتم ندارند.

فرماندارشهرستان خاتم : بعضي از مديران كل استان همكاري لازم را در امر سرمايه گذاري در شهرستان خاتم ندارند.امامي همچنين افزود : البته تاكيد كنم  كه استاندار محترم ، معاونين محترم ايشان و بسياري از مديران كل استاني بر خلاف اين عده قليل به شهرستان محروم خاتم عنايت ويژه دارند كه جدا جاي تقدير و تشكر دارد و پيشرفت و توسعه اي كه در شهرستان محروم خاتم اتفاق افتاده مرهون همين عنايتها بويژه در دولت عدالت محور خدمتگذار نهم مي باشد كه خداي متعال را به خاط آن شاكريم .