فرماندارخا تم دردیداراز کتا بخا نه های عمومی کشور درمحل بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عنوان کرد شهرستان خاتم درسال 88 به لحاظ جذب اعضای کتا بخا نه ها ی عمومی رشد خوبی داشته است

فرماندارخا تم دردیداراز کتا بخا نه های عمومی کشور درمحل بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عنوان کرد شهرستان خاتم درسال 88 به لحاظ جذب اعضای کتا بخا نه ها ی عمومی رشد خوبی داشته استسید ناصر امامی فرماندار خاتم با اشاره به وضعیت کتابخا نه های عمومی این شهرستان  تصریح کرد شهرستان خاتم در سال 88در زمینه  جذب عضویت کتابخا نه های عمومی رشد خوبی داشته بطوری که بر اساس  اخرین امار اعلام شده از2500 نفر عضو به 8562 نفر افزایش یافته است.وی همچنین کل امار کتاب کتابخانه های شهرستان را 26820 جلد عنوان نموده که در مقایسه با سال گذ شته بیش از 5000 جلد افزایش داشته است که با توجه به افزایش رشته های دانشگاهی وراه اندازی دانشگه پیام نور از مسئو لین می خواهم نسبت به افزایش تعداد کتاب بخصوص کتاب های علمی مساعت نمایند.
فرماندار در ادامه کل زیر بنای کتابخانه های عمومی شهرستان را 988 متر مربع اعلام و اظهار داشت به نسبت جمعیت 32850نفری شهرستان سرانه فضای کتابخانه برای هرصد نفر 3/3متر مربع می باشدکه درمقایسه با شهرستانهای استان این شهرستان از فضای کمتری برخودار است که از مسئولین می خواهم نسبت به افزایش سطح زیر بنای کتابخانه اقدام نمایند.
امامی یکی از مشکلات عمده این شهرستان را عدم پرداخت 5درصد درآمد شهرداری هابه کتابخانه دانسته وتصریح کرد:شهرداری های این شهرستان به لحاظ محرومیت وعدم وجود کارخانجات صنعتی از درآمد بسیار پایینی برخوردارند وحتی درپرداخت هزینه های خود نیز با مشکل مواجه می باشد.لذا اینجانب ضمن تقدیر وتشکر از توجه ویزه آقای اعلایی مدیرکل کتابخانه های استان از ایشان می خواهم درصورت امکان نسبت به افزایش اعتبارات وهمچنین بکارگیری نیروی مورد نیاز کتابخانه های این شهرستان مساعدت لازم معمول نمایند .تا انشاءا...شاهد افزایش اعضاء  و رشد کتابخوانی دراین منطقه باشیم.
فرماندار درپایان از راه اندازی چند واحد کتابخانه روستایی خبرداد وتصریح کرد:مقدمات راه اندازی کتابخانه های روستاهای کرخنگان ،چاهک، وفتح آباد فراهم شده است وانشاء ا...با مساعدت مدیر کل محترم کتابخانه ها بزودی شاهد افتتاح این کتابخانه ها خواهیم بود.


                                                                                                                                                                                                                                                روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم