شناسه : 358170
فرماندارخاتم: چنانچه طرح هاي پيشنهادي ساخت سيلو وكارخانه آرد درشهرستان خاتم تصويب گردد براي اجراي آن براساس نظرات كارشناسي مكان يابي خواهدشد.

فرماندارخاتم: چنانچه طرح هاي پيشنهادي ساخت سيلو وكارخانه آرد درشهرستان خاتم تصويب گردد براي اجراي آن براساس نظرات كارشناسي مكان يابي خواهدشد.


فرماندارخاتم گفت:طرح پيشنهادي كارخانه آردوساخت سيلو از طرح هاي پيشنهادي توسط اين فرمانداري دردومين سفر رييس محترم جمهور به استان يزد بوده است كه پيگيرتصويب نهايي آن هستيم وبا توجه به اين موضوع طبيعتا هنوز هيچ اقدام در ارتباط با آغاز عمليات اجرايي آن درهيچ نقطه از شهرستان انجام نگريده است.
فرماندارخاتم: چنانچه طرح هاي پيشنهادي ساخت سيلو وكارخانه آرد درشهرستان خاتم تصويب گردد براي اجراي آن براساس نظرات كارشناسي مكان يابي خواهدشد.
 

 سيد ناصر امامي ميبدي درمصاحبه با خبرنگار خاتم نیوز ،با بيان اينكه شهرستان خاتم يكي از قطب هاي كشاورزي استان محسوب وهر ساله بيش از60درصد گندم استان را توليد مي كند افزود: احداث كارخانه آرد وسيلو ازجمله ضروريات اين شهرستان و همچنين يكي ازخواسته هاي بحق مردم مي باشدلذا مصربه تصويب واجراي آن درشهرستان خاتم مي باشيم واز مسئولين كشوري واستاني انتظار داريم به اين خواسته بحق مردم توجه واهتمام جدي داشته باشند .
آدرس کوتاه :