فرماندارخاتم : لزوم اصلاح الگوي مصرف دربهره برداري ازمنابع طبيعي

فرماندارخاتم : لزوم اصلاح الگوي مصرف دربهره برداري ازمنابع طبيعي


فرماندارخاتم : لزوم اصلاح الگوي مصرف دربهره برداري ازمنابع طبيعي
سيدناصر امامي به اتفاق خبرنگاران استان ابتدااز منطقه كرخنگان وچنارهاي چند ساله كر بازديد نمودندوهمچنين از بند خاكي چنارناز كه با هدف كنترل سيلاب وتغذيه قنات وچاه آب آشاميدني وجلوگيري از هدررفتن آبهاي سطحي وورودبه كوير مروست اجرا گرديده است بازديد كردندودرادامه از منطقه حفاظت شده باغ شادي وپروژه گوزن زرد جنگل باغ شادي بازديد نمودند ودرپايان به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادندفرماندارخاتم  بيان اينكه رسانه ها درخصوص اهميت منابع طبيعي واطلاع رساني به مردم  نقش مهمي دارند وحفظ منابع طبيعي نيازمندفرهنگ سازي است افزود: هرچندما خواهان توسعه صنعت درشهرستان خاتم هستيم اما صنعتي كه به بهاي تخريب منابع طبيعي اين شهرستان باشد نمي خواهيم.امامي با بيان اينكه منطقه باغ شادي علاوه داشتن پوشش گياهي غني ،به خاطر شرايط گذرگاهي ،تامين نيازهاي زيستي پرندگان از قبيل آب،غذا،امنيت وشرايط توپوگرافي ،مجموعه كم نظيري از پرندگان زيبا ورنگارنگ رادرخود جا داده است .  
فرماندارخاتم جنگلهاي شهرستان خاتم را بي نظير ترين جنگلها دركشور توصيف كرد وكمبود اعتبارات،نبود نيروي انساني لازم ؛نبودتجهيزات اطفاي حريق ،را ازجمله مشكلات در عرصه هاي طبيعي اين شهرستان اعلام كرد. سرپرست ادره حفاظت محيط زيست استان هم دراين نشست توسعه صنايع را از عوامل تخريب مراتع اعلام كردوافزود:مهمترين كاربراي جلوگيري درتخريب عرصه هاي طبيعي ،پيشگيري وحفظ وتنوع گونه هاي گياهي ومنابع آب وخاك است موسوي به پنگاه حيات وحش بورئيه ،منطقه حفاظت شده باغ شادي ،منطقه شكارممنوع باغ شادي ومنطقه هوبره خيز قره تپه اشاره كردواجراي طرح هاي تحقيقاتي همچون طرح تكثير وپرورش گوزن زرد ايراني ،ايجادنخستين مركز تحقيقات هوبره ايران،وحفاظت اين مناطق به عنوان كانون بي مانند تنوع زيستي را براي همگان وبخصوص نسل هاي آينده بيان كرد.لازم بذكر است: دراين بازديدسرپرست اداره حفاظت محيط زيست استان قول تامين نيازهاي اعلام شده از سوي فرمانداردر ارتباط با محيط زيست شهرستان رادادند.
رستگارخبرنگارشهرستان