شناسه : 362550
فرماندارخاتم طرح هجرت را فرصت مناسبي براي دانشجويان بسيجي كه با ارائه خدمات به مردم درروستاها با فرهنگ كاروتلاش آشنا شونداعلام كرد.

فرماندارخاتم طرح هجرت را فرصت مناسبي براي دانشجويان بسيجي كه با ارائه خدمات به مردم درروستاها با فرهنگ كاروتلاش آشنا شونداعلام كرد.


فرماندارخاتم گفت : طرح هجرت فرصت مناسبي براي دانشجويان بسيجي است تا ضمن آشنايي با عمق محروميت درروستاها با فرهنگ كاروتلاش وخدمات رساني به آحادمختلف جامعه آشنا شوند.
فرماندارخاتم طرح هجرت را فرصت مناسبي براي دانشجويان بسيجي كه با ارائه خدمات به مردم درروستاها با فرهنگ كاروتلاش آشنا شونداعلام كرد.

سيدناصر امامي درجمع دانشجويان بسيجي طرح هجرت 3غني سازي وبهينه سازي اوقات فراغت جوانان درعرصهاي سازندگي ومردم ياري ،عمق بخشيدن به فرهنگ وتفكربسيجي،ايجاد محيط سالم وبا نشاط براي جوانان درعرصهاي سازندگي كاروفعاليت ورشدوتعالي شخصيت وشكوفايي خلاقيت آنها موثراست افزود:ويژگي هاي طرح هجرت حضورمشتاقانه دانشجويان بسيجي دركنارروستائيان محروم دردورترين روستاها است.امامي تصريح كرد با توجه به فعاليتهاي مثبت صورت گرفته درقالب طرح هجرت خواستاراسفاده ازشورونشاط جوانان به ويژه دانشجويان ودانش آموزان درسازندگي وآباداني روستاها شد.

رستگارخبرنگارشهرستان
آدرس کوتاه :